Mandarin Fan Mayil | Price: $75.00

Striking beauty pakhe, Thaipusam 2017.